Nabór 2017

TERMINY  REGULAMIN  ROZSZERZONE  PUNKTY

 PRZEWODNIK


jedno centrum popr


Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na podbudowie gimnazjum
na rok szkolny 2017 / 2018

1. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.
(termin w rekrutacji uzupełniającej od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.)

2. Termin dostarczania kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów kandydatów

do 6 lipca 2017 r.

(termin w rekrutacji uzupełniającej do 10 sierpnia 2017 r.)

4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały i kandydatów niezakwalifikowanych,a także wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, który potwierdził chęć kształcenia

7 lipca 2017 r.

(termin w rekrutacji uzupełniającej 11 sierpnia 2017 r.)

* W terminie 7 dni rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dostarczenie także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 7 lipca do 13 lipca 2017 r.

(termin w rekrutacji uzupełniającej do 14 sierpnia 2017 r.)

 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

14 lipca 2017 r.
(termin w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2017 r.)

Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży na podbudowie gimnazjum
na rok szkolny 2017 / 2018

O przyjęciu do w/w szkół w przypadku większej ilości kandydatów w stosunku do liczby wolnych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym. Szczegóły określa Regulamin rekrutacji CKZiU na rok szkolny 2017/2018. 


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W SOSNOWCU, ul. GROTA ROWECKIEGO 64 
na rok szkolny 2017/2018
W roku 2017 nabór do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 64 odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji przez stronę internetową: slaskie.edu.com.pl/Kandydat
W przypadku większej ilości kandydatów na dany kierunek kształcenia a mniejszej liczby miejsc, do liczby punktów, które uzyskał kandydat na egzaminie gimnazjalnym, dolicza się punkty za oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z następujących przedmiotów:
 
Technikum Nr 1:
Technik organizacji reklamy:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
 Technik ekonomista:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
Technik handlowiec:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia


Technikum Nr 3:
Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne
Technik hotelarstwa
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • informatyka
Technik obsługi turystycznej
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • geografia
Kelner
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne


Technikum Nr 7:
We wszystkich zawodach technikum – Technik Przemysłu Mody, Technik Fotografii i Multimediów, Technik Usług Fryzjerskich:
 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne
 
Branżowa Szkoła I stopnia:
W zawodzie sprzedawca:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia
W zawodach krawiec, fryzjer, fotograf, tapicer:
 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne
W zawodach kucharz, cukiernik, piekarz:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do technikum

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEN z dnia 14 marca 2017 r.)

I. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony
w procentach z:

 a) języka polskiego,

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

 c) matematyki,

 d) przedmiotów przyrodniczych

 e) języka obcego nowożytnego

 – mnoży się przez 0,2;

II. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

III. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

IV. 1. W przypadku przeliczania na punkty:

 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
5 punktów,

 d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4
i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:

 a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 VI. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

 d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

 b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

 c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

 d) dostatecznym – przyznaje się 8 8 punktów,

 e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2
i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!


Przedmioty w zakresie rozszerzonym

na poszczególnych kierunkach kształcenia

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64

w roku szkolnym 2017/2018

1. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik ekonomista proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Matematyka 180 godz.-  wybór obowiązkowy

2. Język polski 240 godz.

3. Geografia 240 godz.

2. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik organizacji reklamy proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Matematyka 180 godz.-  wybór obowiązkowy

2. Język polski 240 godz.

3. Geografia 240 godz.

3. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik handlowiec  proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Geografia  240 godz.– wybór obowiązkowy

2. Język angielski 180 godz.

3. Matematyka 180 godz.

4. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik hotelarstwa proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Geografia 240 godz.

3. Chemia 240 godz.

5. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik żywienia i usług gastronomicznych proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Chemia 240 godz.

3. Biologia  240 godz.

6. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik obsługi turystycznej proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

7. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem kelner proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – realizacja od klasy pierwszej

2. Biologia 240 godz.

3. Chemia 240 godz.

8. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik przemysłu mody proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. - wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

9. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik usług fryzjerskich  proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. - wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia 240 godz.

10. W ramach wyboru dwóch przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, powiązanych z zawodem technik fotografii i multimediów proponuje się wybór z następujących przedmiotów:

1. Język angielski 180 godz. – wybór obowiązkowy

2. Geografia 240 godz.

3. Biologia  240 godz.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz.204 oraz z 2014r. poz. 251).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014r., poz.1993).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .