Harmonogram organizacji pracy Centrum

Harmonogram organizacji pracy Centrum

na rok szkolny 2018/2019

ważny od dnia 01.09.2018

Poz.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018r. (poniedziałek)

2

Zakończenie roku szkolnego

21.06.2019r. (piątek)

3

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach technikum programowo najwyższych

26.04.2019r. (piątek)

4

Terminy przerw i ferii:

4a

zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018r.

4b

ferie zimowe

11.02. - 24.02.2019r.

4c

wiosenna przerwa świąteczna

18.04. - 23.04.2019r.

4d

ferie letnie

22.06. - 31.08.2019r.

5

Podział roku szkolnego na semestry

5a

I semestr

01.09.2018r. - 04.01.2019r.

5b

II semestr dla klas I – III i oddziałów gimnazjalnych

05.01.2019r. – 21.06.2019r.

5c

II semestr dla klas IV

05.01.2019r. - 26.04.2019r.

6

Terminy egzaminu maturalnego

6a

część pisemna

06.05. - 23.05.2019r.  

6b

część ustna

09.05. - 25.05.2019r

6ba

język polski pisemny pp

06.05.2019r. (poniedziałek)

6bb

matematyka pisemny pp

07.05.2019r. (wtorek)

6bc

język angielski pisemny pp i pr

08.05.2019r. (środa)

7

Terminy egzaminu gimnazjalnego

7a

część humanistyczna

10.04.2019r. (środa)

7b

część matematyczno-przyrodnicza

11.04.2019r. (czwartek)

7c

języki obce

12.04.2019r. (piątek)

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

8a

sesja styczeń - luty  etap pisemny

10.01.2019r. (czwartek)

8b

etap praktyczny - D

09.01.2019r. (środa)

8c

sesja czerwiec- lipiec etap pisemny

18.06.2019r. (wtorek)

8d

etap praktyczny - D

17.06.2019r. (poniedziałek)

8e

etap praktyczny – W i WK

21.06.-04.07.2019r.

9

Praktyki zawodowe - Załącznik 1a

wg harmonogramu

10

Zebrania Rady Pedagogicznej

10a

przed rozpoczęciem roku szkolnego

31.08.2018r. g. 1100 (piątek)

10b

we wrześniu

14.09.2018r. g. 1530 (piątek)

10c

w październiku

11.10.2018r. g. 1530 (czwartek)

10d

w listopadzie

13.11.2018r. g.  1530 (wtorek)

10e

po I semestrze (termin wystawienia ocen 04.01.2019r.)

08.01.2019r. g. 1530 (wtorek)

10f

w marcu

11.03.2019r. g. 1530 (poniedziałek)

10g

Klasyfikacyjna w klasach IV

24.04.2019r. g. 1530 (środa)

10h

w maju

21.05.2019r. g. 1530 (wtorek)

10i

Klasyfikacyjna w klasach I – III i oddziałach gimnazjalnych

14.06.2019r. g 1530 (piątek)

11

Zebrania zadaniowe Rad Pedagogicznych w szkołach

11a

sierpień

31.08.2018. po konferencji CKZIU  (piątek)

11b

październik

09.10..2018r. g. 1530 (środa)

11c

styczeń

07.01.2019r. g. 1530 (poniedziałek)

11d

kwiecień

16.04.2019r. g. 1530 (wtorek)

11e

czerwiec

13.06.2019r. g. 1530 (czwartek)

12

Zebrania pozostałe rady pedagogicznej

12a

szkoleniowa I

I semestr /2018

12b

szkoleniowa II

II semestr/ 2019

13

Klasyfikowanie śródroczne i roczne

13a

Terminy wystawienia proponowanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 10.12.2018r. ( poniedziałek )

( zagrożenia 05.12.2018r. środa)

13b

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i zachowania

04.01.2019 r. (piątek)

13c

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

05.04.2019r. (piątek)

(zagrożenia 22.03.2019r. piątek)

13d

Terminy wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

do 15.04.2019r. (poniedziałek)

13e

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

do 30.05.2019r. (czwartek)

(zagrożenia 13.05.2019r. - poniedziałek)

13f

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

12.06.2019r. (środa)

14

Pożegnanie absolwentów

26.04.2019r. (piątek)

15

Dodatkowe dni wolne do odpracowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych(termin do uzgodnienia):

Technikum i ZSZ

02.11.2018r. (piątek)

02.05.2019r. (czwartek)

15a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

maj 2019 r. (do uzgodnienia) Święto Szkoły,

16

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny:

06.05.2019r., 07.05.2019r., 08.05.2019r. (poniedziałek, wtorek, środa) - dni wolne tylko dla technikum

Egzamin zawodowy:

09  i 10.01. 2019r. (środa, czwartek)

18 .06.2019 r. ( wtorek) – dni wolne dla technikum i szkoły branżowej

Egzamin gimnazjalny:

10.04 – 12.04.2018r. (środa – piątek) – dni wolne dla gimnazjum

17

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające

z ustawy:

1.11.2018r. (czwartek) Wszystkich Świętych

1.05.2019r.(środa)  1 Maja –Święto Pracy

3.05.2019r.(piątek) Święto Konstytucji 3 Maja

20.06.2019r.(czwartek) Boże Ciało

18

Spotkania z rodzicami

18a

zebranie organizacyjne rodziców

11.09.2018r. (wtorek)

18b

konsultacje dla rodziców

17.10.2018r. (środa)

18c

zebrania z rodzicami

15.11.2018r. (czwartek)

18d

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

05.12.2018r. (środa)

18e

wywiadówka po I semestrze

10.01.2019r. (czwartek)

18f

konsultacje dla rodziców

26.02.2019r. (wtorek)

18g

zebrania z rodzicami + konsultacje ( zagrożenia ndst. w klasach IV technukum)

22.03.2019r. (piątek)

18h

konsultacje dla rodziców

25.04.2019r. (czwartek)

18i

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

14.05.2019r. (wtorek)

18j

zebranie Rady Rodziców

czerwiec 2019r.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .